ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en Social Media Support. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat op de website en dit is de versie die geldig is.

 

Dienst boeken

De diensten van Social Media Support zijn te boeken via de website dan wel na een 1-op-1 afspraak met Jessica Krijvenaar. Bij het boeken van een dienst dien je ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Boeking of strippenkaart annuleren

Een boeking van een dienst of strippenkaart  kan tot 14 dagen na aanvraag geannuleerd worden. Zijn de werkzaamheden reeds gestart dan is het niet meer mogelijk de boeking dan wel de strippenkaart te annuleren. Dit geldt ook bij deelbetalingen. Wil je een boeking of strippenkaart annuleren? Neem dan contact op via Jessica@socialmediasupportva.nl.

Tussentijdse beëindiging van een dienst of strippenkaart

Zowel jij (als opdrachtgever) als Jessica Krijvenaar (als opdrachtnemer) kunnen een dienst of strippenkaart eenzijdig beëindigen als één van ons van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

Als je tot voortijdige beëindiging wil overgaan door andere redenen dan nalatigheid van haar kant, dan heeft Jessica Krijvenaar recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

Jessica Krijvenaar mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan haar of haar team toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Jessica Krijvenaar verwacht kan worden. Jessica Krijvenaar behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar of haar team reeds uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

Werkwijze

Voor elke dienst wordt van te voren een planning overeengekomen. Op basis van deze planning worden werkzaamheden ingepland. Indien jij als opdrachtgever niet aan de deadline kan voldoen dan wel voldoet, zal er een nieuwe planning worden gemaakt en werkzaamheden op een ander moment worden ingepland. Extra gemaakte kosten zullen in dit geval in rekening worden gebracht.

 

Prijzen

Alle prijzen op socialmediasupportva.nl worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief 21% btw. Prijzen kunnen tussentijds wijzigen, om welke reden dan ook.

 

Betaling

Diensten en strippenkaarten in één keer worden betaald voor aanvang van start van de werkzaamheden via de website dan wel via de ontvangen factuur.

Bij betaling van de factuur kun je kiezen voor betaling met IDeal / Bancontact / Sofort banking / vooraf overmaken. De betalingen voor Social Media Support worden uitgevoerd door Mollie. Facturen worden verzonden via Moneybird.

Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij vooraf anders is afgesproken. Indien na het verstrijken van deze termijn door Social Media Support nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke.

Let op: bij boekingen geldt de betaaltermijn van Social Media Support en niet de betaaltermijn van je eigen bedrijf. Wil je een andere betaaltermijn, om welke reden dan ook, dan dien je dit vooraf aan te vragen.

 

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van Social Media Support berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de websites  is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de websites is verboden, tenzij ik hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heb gegeven.

 

Aansprakelijkheid

Social Media Support is niet aansprakelijk voor:

  • Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in de verstrekte (tekst- en beeld- ) materialen.
  • Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.

Social Media Support is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken naar aanleiding van de afname van een dienst, welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.
2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met een lid welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van Social Media Support voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

 

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar Jessica@socialmediasupportva.nl. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Overmacht

Onder overmacht vallen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Social Media Support geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben de overeengekomen verplichtingen binnen afgesproken termijn na te komen. Ik kan gedurende de periode dat de overmacht duurt mijn verplichtingen uit de overeenkomst, in overleg, uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Social Media Support en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Over Social Media Support

Social Media Support staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 81629559.
Het btw nummer van Social Media Support is NL003586184B03.

 

Contact

Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, boekingen en overige vragen of klachten lopen via de email: Jessica@socialmediasupportva.nl of schriftelijk via:

Social Media Support
Jessica Krijvenaar
Plantsoenstraat 19
1441 CW Purmerend

Jessica Krijvenaar is telefonisch bereikbaar via 06 832 07 816.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 september 2022.

Wil je gebruik maken van mijn ondersteuning maar voldoet 1 of 2 uur werk dan bereken ik € 65,00 per uur excl btw.